hier bent u:  Onderwijs » Basisvaardigheden

Basisvaardigheden/ -vakken

Nederlandse taal

Taal is een instrument om te kunnen communiceren, om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. In de groepen 1/2 staat de spreektaal centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan taalkennis en ontwikkeling van leesbegrip. Dit gebeurt in veel gevariëerde situaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Ik en Ko.Voordeel hiervan is dat de leerkracht steeds nieuw en actueel materiaal in het lesprogramma in kan voeren. Het op deze manier kunnen werken, wordt als positief ervaren. Het sluit aan op de methode Puk en Ko die op de peuterspeelzalen wordt gebruikt. In de eerste helft van groep 3 wordt het taalonderwijs gegeven vanuit de aanvankelijke leesmethode Veilig leren lezen. Daarnaast zijn er nog verschillende taalsituaties die overeenkomen met de werkwijze in de groepen 1/2. In de groepen 4 t/m 8 werken wij voor taal en spelling met de taalmethode Taalactief. De taalcoördinator voor onze school is mevrouw Marjolijn Weiler.
 

Woordenschatverwerving.

Kinderen zijn super snelle woordenschatverwervers. Ze komen op school met een woordenschat die ze van huis uit hebben meegekregen. Een kleuter met een gemiddelde Nederlandse woordenschat beschikt al gauw over zo'n 3.000 woorden. Maar in de jaren dat ze naar school gaan leren ze nog een groot aantal woorden bij. Zo komen ze al gauw tot een woordenschat van meer dan 10.000 woorden. 
Wij werken intensief aan de uitbreiding van de woordenschat van onze kinderen.
 

Schrijven

Het schrijven is een communicatie- en expressiemiddel, die een motorische en technische vaardigheid vereist. In de groepen 1/2 ligt het accent op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de suggesties uit de handleiding Schrijfdans. In de groepen 3 t/m 7 wordt er gewerkt met de methode Pennenstreken. Toetsing vindt plaats d.m.v. observatie.
Als schrijfgerei gebruiken we in groep 3 en het eerste deel van groep 4 een schrijfpotlood. Vervolgens schrijven de kinderen de rest van hun schoolloopbaan met een vulpen. De eerste pen krijgen ze van school, moet die later vervangen worden, dan is een nieuwe pen te koop voor €2,- bij onze conciërge de heer Mohamed Kadraoui.
 

Leesonderwijs

Door het lezen kunnen kinderen kennis nemen van elementen van onze cultuur uit het verleden en het heden en kunnen genieten van gedachten en gevoelens van anderen. We onderscheiden de volgende vormen van leesonderwijs:

Voorbereidend lezen
Dit vindt plaats in de groepen 1 en 2. Hierbij wordt de belangstelling gewekt of verder gestimuleerd voor de geschreven taal. In het kader van de ontluikende geletterdheid worden de begrippen en de vaardigheden die van belang zijn voor het aanvankelijk lezen verder ontwikkeld.

Aanvankelijk lezen
Het structureel aanbieden van het leesonderwijs begint in groep 3. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’.

Voortgezet technisch-lezen
Dit gebeurt vanaf januari groep 3 d.m.v niveaulezen, maatjeslezen, stillezen en klassikaal lezen.

Begrijpend en studerend lezen
In de groepen 1/2 wordt er via boeken, verhalen en gespreksvormen gewerkt aan het begrijpend luisteren. In groep 3 gebeurt het begrijpend lezen volgens de suggesties en de materialen van de methode Veilig leren lezen. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij de methode 'Grip op lezen'.
 

Rekenen en wiskunde

Belangrijk doel bij het vak rekenen/wiskunde is gebruik te maken van concrete contexten en materialen, schema's en modellen en te komen tot het zelf ontdekken van verschillende oplossingen en strategieën. In de groepen 1/2 ligt het accent op het werken met ontwikkelingsmaterialen. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode 'Wereld in getallen'. De rekencoördinator is mevrouw Mieke Last.
zoek