hier bent u:  Onderwijs » Leerlingenzorg op onze school

Leerlingenzorg op onze school

Passend Onderwijs

In het Nederlandse onderwijs wordt hard gewerkt aan het verbreden van de zorg in het basisonderwijs. Het ministerie van Onderwijs wil voorkomen dat kinderen te snel naar scholen voor speciaal onderwijs verwezen worden. Samenwerking kan een oplossing bieden. De basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs gaan aan de slag om kinderen langer op de reguliere basisschool te houden en om kinderen uit het speciale onderwijs, die terug kunnen naar de basisschool, daar te blijven begeleiden.
Als men er in slaagt de zorg en de opvangmogelijkheden in het basisonderwijs te vergroten, kunnen meer kinderen weer samen naar school.
Als leerlingen na alle hulp en ondersteuning toch achterblijven in hun ontwikkeling kunnen ze worden aangemeld bij het Multi-disciplinair overleg (MDO). Aan het MDO-overleg nemen naast de leerkracht, intern begeleider en ouders ook één of meer externe deskundigen deel, zoals een ambulant begeleider, schoolpsycholoog of een orthopedagoog. Voor meer informatie over de werkwijze van het MDO-overleg kunt u contact opnemen met onze intern begeleider.
 

Hoe komt de samenwerking tot stand?

In samenwerkingsverbanden werkt steeds een groep basisscholen met één of meer scholen voor speciaal onderwijs samen. Samen proberen ze de opvangmogelijkheden in de basisscholen te vergroten. Onze school heeft zich met 110 scholen voor basisonderwijs en voor speciaal basisonderwijs aangesloten bij het samenwerkingsverband Unita. De scholen hebben een systeem van interne begeleiding opgezet. Op elke basisschool is een intern begeleider benoemd. Deze heeft de zorg voor het coördineren en organiseren van de onderwijszorg op school. Op onze school is dat mevrouw Cynthia Klumper.
 

Wat betekent Passend Onderwijs voor onze school?

De wijze van werken voorziet erin dat problemen in de ontwikkeling van leerlingen zo vroeg mogelijk worden opgemerkt. Dat maakt het mogelijk om kinderen snel en goed op te vangen als zich in de ontwikkeling problemen voordoen. Een aanpak waar alle leerlingen van profiteren. Het onderwijs zal zich steeds meer gaan aanpassen aan de leerlingen. Het speciaal onderwijs zal daarom in de toekomst het karakter krijgen van een professioneel hulpinstituut voor het basisonderwijs. Het speciaal onderwijs stelt ervaring, faciliteiten en deskundigheid beschikbaar. Daarnaast blijft het speciaal onderwijs leerlingen opvangen, die langdurig aangewezen zijn op intensieve specialistische hulp.
 

Zorg voor de leerlingen met een beperking

De St. Vitusschool staat in principe open voor kinderen met een beperking. Wel is er een aantal criteria waaraan voldaan moet worden. Bovendien hangt de aanname af van de zorgzwaarte van de ontvangende groep. De criteria liggen ter inzage bij de directie en staan omschreven in het zorgplan.
 

Werkzaamheden van de intern begeleider

Een belangrijk onderdeel van de interne begeleiding is de organisatie van procedures en activiteiten die betrekking hebben op leerlingenzorg. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt welke stappen een leerkracht kan nemen wanneer er extra zorg nodig is voor een of meer kinderen in de groep. De intern begeleider begeleidt de leerkracht hierbij, organiseert leerlingbesprekingen met de leerkrachten, in bouw- en in teamvergaderingen en onderhoudt contacten met externe instanties. Door deze opzet proberen we al het mogelijke te doen om een kind in onze school goed te begeleiden.
Om de kwaliteit van de leerlingzorg te vergroten, zijn er tal van zaken ingevoerd, zoals een leerlingvolgsysteem, een leerlingendossier, een orthotheek (remediërend materiaal voor leerlingen en toetsmateriaal) en werken de leerkrachten met een didactisch groepsoverzicht en een groepsplan. In de afgelopen jaren heeft het team onder leiding van de intern begeleider een nieuw zorgplan ontwikkeld waarin alle activiteiten worden omschreven die de school onderneemt ten behoeve van de zorg aan de leerlingen. Jaarlijks worden verdere activiteiten omtrent de zorgverbreding opgenomen in het ontwikkelingsplan.
 

Ondersteuningsgroep

In het schooljaar 2016/2017 zijn we op school gestart met een ondersteuningsgroep waarin extra hulp wordt geboden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze krijgen extra instructie en meer tijd om zich de leerstof eigen te maken. Hierdoor zijn deze leerlingen beter in staat om het onderwijs in hun eigen groep te volgen. Ivonne van Geelen is de leerkracht van deze speciale ondersteuningsgroep. De kinderen krijgen les in het rt lokaal op de benedenverdieping. Uiteraard worden de betreffende ouders hierover geinformeerd.
zoek