hier bent u:  Organisatie » Klachten / Opmerkingen

Hoe te handelen bij klachten/opmerkingen?

Wij willen voor alle duidelijkheid aangeven welke weg(en) u kunt bewandelen indien u klachten of opmerkingen heeft. In de eerste plaats kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Gaat het om zaken die verder gaan dan de klas van uw kind, of vindt u dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u terecht bij de directrice. Gaat het om zaken die te maken hebben met de ouderraad, bijvoorbeeld over de besteding van de ouderbijdragen of de organisatie van activiteiten, dan kunt u terecht bij de ouderraad.

Krijgt u onvoldoende gehoor, dan kunt u ook terecht bij het bestuur. De wet verplicht het bestuur een klachtenregeling vast te stellen. Het bestuur maakt gebruik van de regeling van Verus. De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht nergens terecht kan.

Als u ondanks alles toch het gevoel heeft dat uw klacht niet naar behoren is opgelost kunt u uw klacht voor een objectief onderzoek ook voorleggen aan de klachtencommissie van Verus.

Landelijke klachtencommissie van de vereniging van Katholiek en Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 3925 508
Website: http://www.gcbo.nl
zoek