hier bent u:  Organisatie » MR

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is o.a. bepaald dat op iedere basisschool leerkrachten en ouders inspraak hebben in alle aangelegenheden die de school betreffen. Deze inspraak moet gerealiseerd worden door een Medezeggenschapsraad (MR). De wet Medezeggenschap op scholen (WMS) beschrijft die aangelegenheden waarover de MR instemmings- of adviesrecht heeft. De MR heeft het schoolbestuur als voornaamste gesprekspartner. Onze MR bestaat uit zes leden en kent een personeels- en oudergeleding. Uit elke geleding zitten drie personen in de MR. De leden hebben zitting voor een periode van twee jaar.
 

De huidige Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Namens het team: Nicole Boswijk
  Ivonne van Geelen
  Marjolijn Weiler
   
Namens de ouders: Joost Swiggers (voorzitter)
  Martin Brandt
  Janine RemiĆ«ns
 
Het medezeggenschapsreglement is voor een ieder ter inzage. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De data van deze vergaderingen en de agenda en de notulen hangen ter inzage op de mededelingenborden. Tijdens de team- en ouderraadsvergaderingen worden MR-vergaderingen en besluiten besproken. U vindt de data voor de MR-vergaderingen terug in de kalender.
zoek