NUMMER 2, 14 september 2021

Van de directie:
Studie tweedaagse van het team:
Afgelopen vrijdag en maandag had het team een studie tweedaagse. De vrijdag stond volledig in het teken van het maken van groepsplannen. In de overdracht had de vorige leerkracht al een aantal belangrijke zaken doorgegeven over het instructieniveau van uw kind. De nieuwe leerkracht heeft na vier weken lesgeven een steeds beter beeld van alle kinderen gekregen. Al deze gegevens worden “weggezet” in het nieuwe groepsplan. Daarin staan onder meer de bevorderende en belemmerende factoren bij het leren van ieder kind. Ook staat hierin vermeld welk kind in de basis, de verlengde of de verkorte instructiegroep zit bij de begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling.

Bij de kleuters wordt ook planmatig gewerkt aan de doelen voor taal, rekenen en motoriek. Deze doelen komen uit Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Elke 6 weken wordt gekeken in hoeverre de kinderen de aangeboden doelen beheersen.

In groep 3 t/m 8 gaat dit op dezelfde manier. De doelen staan beschreven in de methodes en na elk blok van ca 4 weken volgt een bloktoets over de behandelde stof. Al deze gegevens worden in Leeruniek gezet. Zo volgen we heel precies de ontwikkeling van ieder kind. Het is een heel precies werkje dat je niet even tussendoor doet. Vandaar dus dat we er een studiedag voor gebruiken.

Maandag stond in het teken van de ouderenquête en de vervolgacties die we daaruit moeten doen. Op de online-ouderavond van woensdag 12 oktober wordt u hier verder over geïnformeerd door ons. Hieronder ziet u de top 10 van zaken waar ouders tevreden en ontevreden over zijn.

Tot slot hebben we samen met Guus Pastijn gekeken hoe we onze school nog beter kunnen profileren. Een duidelijk profiel helpt nieuwe ouders namelijk enorm bij de keuze van een basisschool voor hun kind. De enquête gaf ons als team belangrijke informatie. Daarin komt nl duidelijk naar voren wat u als ouders belangrijk vindt, wat we moeten blijven doen en wat we moeten veranderen. Maar daarover hoort u later dus meer op de ouderavond van 12 oktober.

Inloopmomenten groep 1-4:
Nu er door de versoepelingen weer meer mogelijk is zijn we gestart met inloopmomenten voor de ouders van groep 1 t/m 4. Zij hebben in de enquête vaak aangegeven het contact met school te missen. Sommige ouders van kleuters hadden vorig jaar de leerkracht van hun kind alleen maar vanachter het hek gezien. Daarom zijn we blij met de versoepelingen van de overheid. Als ouder kunt u gemakkelijk intekenen via de Parro app. We vinden het belangrijk u weer “het welkome gevoel” terug te geven. En we willen u als ouder meer inzicht geven in wat we doen in de klas.

Privacy-instellingen in Parro:
Aan het begin van het schooljaar zijn er een aantal belangrijke zaken die door u geregeld moeten worden. Allereerst kunt u de privacy-instellingen doorgeven m.b.t. uw kind. Hierin kunt u aangeven of uw kind al dan niet op de foto mag, of de foto in de nieuwsbrief geplaatst mag worden of alleen in de Parro-app, of helemaal niet. U heeft hier de tijd voor tot 17 september.

Afscheidsfeestje juf Marjolijn:
Herkent u haar nog? Op de foto staat juf Marjolijn met één van haar eerste klassen op de Sint Vitusschool in 1997! Op 3 november is het de laatste officiële werkdag van juf Marjolijn Weiler. Dan gaat ze met pensioen. We zullen in 3 vieringen afscheid van haar nemen, steeds met 3 andere groepen. Uiteraard kunt u als ouders in de periode ervoor persoonlijk afscheid nemen van haar. Na een feestelijk ochtendprogramma gaan we als team samen met Marjolijn en haar gezin lunchen. Later die middag sluiten daar ook een aantal oud-collega’s bij aan. Als juf Marjolijn met pensioen is, dan neemt juf Veronique haar lesgevende taak op de donderdag over.

Van de ouderraad:
De ouderraad van de St Vitusschool bestaat uit 7 enthousiaste moeders en juf Mieke als vertegenwoordiging namens team en directie. 

Met elkaar proberen wij ieder schooljaar aanvullend en ondersteunend aan school en het team te zijn voor diverse activiteiten. Omdat ook dit jaar de ouderavonden allemaal digitaal zijn lijkt het ons leuk jullie, ouders, te laten weten wat wij allemaal doen van de € 45,- ouderbijdrage die jullie per kind betalen. Morgen zal Riet Langeweg, van de administratie u voor de ouderbijdrage een betaalverzoek sturen via Schoolkassa.

 • Sinterklaas: schoencadeau, 5 december cadeau, strooigoed, versiering en benodigdheden versieravond, aankleding Sint en Pieten, Pietenband, geluidsinstallatie, bedankje Sint en Pieten, eten/drinken.
 • Zomerfeest: volledige organisatie OR, doel is een minimale bijdrage vanuit de ouderbijdrage.
 • Kerstmis: benodigdheden aankleding school, versieravond, aankleding kerk, aankleding kerstdiner schoolplein, catering.
 • Pasen: chocolade-eieren, broodhaantjes, Palmpasenstokken  voor de Antoniushof
 • Sportdag: aanwezigheid op het sportterrein en op school, geluid/muziek evt., catering, drinken/eten.
 • Sporttoernooien: planning met tassen, eten/drinken.
 • Groep 8 activiteiten: Ondersteuning groep 8 activiteiten, catering bij musical.
 • Schoolreis/buitendagen: excl. Extra ouderbijdrage, regelen busvervoer, entree, catering.
 • Avondvierdaagse: volledige organisatie OR, bemanning posten, voorlopers, cadeautje lopers, registratie, catering.
 • Fietsenrally: volledige organisatie OR, bemanning posten, catering, muziek, doel is inkomsten/uitgaven 0.
 • Carnaval: Aankleding school, eten/drinken, geluid.
 • Schoolshirts + webshop: Ieder kind krijgt in groep 3 een school t shirt van de ouderraad. Is het shirt te klein, dan kun je via de webshop een nieuwe kopen, ook zijn andere leuke items met het schoollogo te koop. https://www.stvitusschool-webshop.nl/ 

Van de medezeggenschapsraad:
Wilt u met een beperkte tijdsinvestering echt betrokken zijn bij bestuurlijke en onderwijskundige vraagstukken van de school, dan is zitting nemen in de MR een uitgelezen kans. In de MR wordt gesproken over alle zaken die belangrijk zijn op onze school. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: de vorm en methode van het onderwijs, de besteding van budgetten, veiligheid en jaar- en meerjarenplannen. Soms heeft de MR instemmingsrecht en moet ze toestemmen, wil een bepaald besluit van bijvoorbeeld het bestuur of de directie uitgevoerd mogen worden. In andere zaken heeft de MR adviesrecht. Het belangrijkste doel van de MR is het beoordelen of de verschillende belangen meegenomen zijn in de besluitvorming.

De tijdsinvestering waar u aan moet denken zijn ongeveer 8 avonden per schooljaar en lees- en voorbereidingswerk voor de vergaderingen. In de komende periode vinden de verkiezingen voor het ouderdeel van de MR plaats. Dit is wettelijk geregeld en moet elke 2 jaar plaatsvinden. De termijn waarvoor een lid gekozen wordt is dan ook 2 jaar. De MR bestaat uit drie leden die vertegenwoordigd zijn namens de leerkrachten en drie leden namens de ouders. De situatie voor de verkiezingen van het ouderdeel van de MR is als volgt: De heer Martin Brandt is in 2019 door u gekozen. Zijn termijn loopt af en hij is niet meer herkiesbaar. Er is dan ook een vacature waarvoor wij op zoek zijn naar een enthousiaste betrokken ouder.

De procedure:
Aanmelden kan schriftelijk/ mail tot en met 14 september 2021 bij Ivonne van Geelen (ivonnevangeelen@stvitusschool.nl).

In de week van 20 september 2021 is de bekendmaking van de kandidaten.

Mocht zich 1 kandidaat melden dan wordt deze automatisch gekozen en benoemd. Zijn er meerdere kandidaten, dan volgen er verkiezingen. Hierover wordt u dan nader geïnformeerd. Wij zien uit naar uw reactie!

Belangrijke dagen tot de herfstvakantie:
14-9: medezeggenschapsraadvergadering
14-9: infoavond groep 6 Jacqueline/Annemarie
22-9: ouderavond voor kinderen die hun eerste communie gaan doen
28-9: juf Linda jarig
29-9: kijkdag voor ouders bij de judoles: graag vooraf intekenen via Parro
06-10: start van de Kinderboekenweek
06-10: kijkdag voor ouders bij de judoles
06-10: meester Ranny jarig
12-10: online ouderavond n.a.v. de ouderenquête
12-10: ouderraadsvergadering
13-10: bestuursvergadering
13-10: kijkdag voor ouders bij de judoles
13-10: juf Jacqueline jarig
15-10: afsluiting van de Kinderboekenweek
18-10: herfstvakantieweek
25-10: de schoolfotograaf komt
26-10: de schoolfotograaf komt
26-10: medezeggenschapsraadvergadering