hier bent u:  Informatie » Vakanties/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakantieregeling

In verband met de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s. In elk van deze regio’s begint en eindigt de zomervakantie op een verschillende datum. Deze datum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De overige vakanties mag elke school na overleg met de Medezeggenschapsraad zelf vaststellen. Onze school in ingedeeld in regio Noord. Voor het schooljaar 2020/2021 ziet het vakantierooster van onze school er als volgt uit:
 
Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie:  20 februari t/m 28 februari
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus
 
De studiedagen en andere vrije dagen komend schooljaar zijn:
 
7 t/m 9 oktober: Studie 3-daagse (aansluitend herfstvakantie)
15 + 16 februari: Studie 2-daagse
24 maart: Studiedag 
2 april: Goede Vrijdag
5 april: Tweede Paasdag
14 april: Studiedag
13 mei: Hemelvaartsdag 
14 mei: Vrije dag na Hemelvaartsdag
24 mei: Tweede Pinksterdag
28 + 29 juni: Studie 2-daagse
9 juli: Laatste schooldag, middag vrij

Het schooljaar 2020-2021 duurt ruim een week langer dan het afgelopen schooljaar, we gaan met regio noord namelijk van de eerste naar de tweede vakantie-regioweek. Daardoor hebben we meer studiedagen dan voorheen. Deze hebben we hard nodig, omdat we schooljaar 2020-2021 3 periodes hebben waarin we Citotoetsen afnemen i.p.v. twee, nl in september, februari en juni. We willen na de toetsen goed kijken zodat we weten wat de vervolgacties moeten zijn. Daarvoor analyseren we de toetsen per kind en kijken wat het kind nodig heeft in de volgende periode. Door corona verwachten we dat er nog wel hiaten zijn in de leerstof en die willen we goed aanpakken, zodat alle kinderen volgend schooljaar weer op niveau presteren en alle achterstanden zijn weggewerkt. De studiedagen hebben we zoveel mogelijk geclusterd. Dat is én fijn voor de leerkrachten (zij hebben nu meer tijd om goede analyses en groepsplannen te maken), maar het is ook fijn voor u. Deze studiedagen zijn namelijk vaak gekoppeld aan een vakantie of aan een weekend, zodat u makkelijker op (mini)vakantie kunt met uw gezin of een uitstapje kunt maken op rustige dagen naar een pretpark. Verlofregeling

De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Extra vrije dagen buiten de gebruikelijke dagen voor jubilea, bruiloften en begafenissen, kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven de school buiten de vakanties te verzuimen. Indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient dit minimaal zes weken van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. Verlof is in ieder geval niet toegestaan in de laatste week voor de zomervakantie en in de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. We vragen u bezoeken aan dokter en tandart buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Elk verzuim wordt door de school geregistreerd!
zoek