hier bent u:  Onderwijs » Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Kinderen komen in eerste instantie op school om te leren. Het onderwijs op de St. Vitusschool kenmerkt zich dan ook door goede leerprestaties. Onderwijskundige ontwikkelingen vragen aandacht voor goed klassenmanagement in de basisschool waardoor we in staat zijn om te gaan met verschillen in aanleg van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor didactische groepsoverzichten en groepsplannen per vakgebied, hierin hebben wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Hieruit vloeit voort dat we in de lessen naast de basisinstructie ook een verlengde en verkorte instructie aanbieden. 

Alle kinderen krijgen basisstof aangeboden die kan worden aangevuld met verrijkings- en verdiepingsstof. Omdat de kinderen niet allemaal dezelfde behoefte aan instructie hebben, geven wij bij bepaalde vormen van rekenen en taal een gelaagde instructie. Kinderen die aan een korte instructie genoeg hebben kunnen na een proef op de som snel aan de slag. De anderen volgen de instructie en uitleg van de leerkracht nog wat langer. 

De verwerking kan variĆ«ren naar tempo en naar aard van de opdracht. Vandaar ook dat onze school veel meer aandacht besteedt aan het zelfstandig werken. Onze school beschouwt het als haar taak om, in samenspraak met ouders, kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Veel aandacht besteden we aan het eigene van elk kind. Elk kind is uniek en maakt een eigen persoonlijkheidsontwikkeling door, zoveel mogelijk onderwijs op maat dus. Onder de kopjes 'Leerlingenzorg op onze school' en 'Remedial Teaching als specialistische hulp' kunt u lezen op welke manier wij omgaan met kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. 
zoek