hier bent u:  Onderwijs » Leerlingvolgsysteem en toetsen

Leerlingvolgsysteem en toetsen

Het leerlingvolgsysteem op onze school

Het leerlingvolgsysteem is een systeem waarmee men de leerling kan volgen. In de praktijk betekent het dat onze school op geregelde tijden de vorderingen van de leerlingen vaststelt. Hierdoor is het mogelijk de ontwikkeling van een kind te volgen vanaf het moment dat het op school komt. Zo kan er een doorgaande lijn worden getrokken. We kijken niet  alleen naar het niveau van het kind vergeleken met het niveau van leeftijdgenootjes, maar wat veel belangrijker is; hoe het zich ontwikkeld heeft in de loop van de tijd ten opzichte van zichzelf.

Hoe meet je objectief het niveau van de kinderen?
Om de vorderingen van de kinderen vast te stellen maken we gebruik van de toetsen die bij onze methoden horen. Daarnaast zijn er methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen staan los van de methodes en meten de vorderingen van de leerlingen. Veel methode-onafhankelijke toetsen die we gebruiken, zijn van het Cito. Het grote voordeel van het Cito-leerlingvolgsysteem is dat het bestaat uit landelijk genormeerde toetsen. Het Cito maakt gebruik van vorderingsschalen die bepaald worden door metingen van de gemiddelde ontwikkeling van leerlingen van Nederland. Hierdoor is het mogelijk ons onderwijs te spiegelen aan het onderwijs in de rest van Nederland.

De op onze school gehanteerde methode-onafhankelijke toetsen zijn:
  • Groep 3 t/m 8: Toetsen op het gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling (deze worden 2x per jaar afgenomen)
  • Groep 4 t/m 8: Woordenschat
  • Groep 8: Centrale eindtoets Primair Onderwijs
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we voor de groepen 1 t/m 8 het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Daarnaast toetsen we de sociale veiligheid in groep 5 t/m 8.

Wat doet de school verder met de toetsen?
De toetsen worden met een vaste regelmaat in de school afgenomen. Er is dus een systematische aandacht voor de schoolvorderingen van de leerlingen. De gegevens worden opgeslagen in de computer en besproken. De leerkrachten krijgen een objectief beeld van de kwaliteit van het onderwijs op de St. Vitusschool. Ze kunnen waar nodig bijsturen en het gehele onderwijsaanbod beter inrichten.

Wat merken de ouders van de toetsen?
In oudergesprekken en rapportbesprekingen krijgt u aan de hand van grafieken een duidelijk beeld van de vorderingen van uw kind. De leerkrachten analyseren de toetsen. Ze kunnen zien of een kind extra ondersteuning nodig heeft of dat er aanpassingen in het onderwijs binnen de groep nodig zijn. Verder gebruiken ze de toetsen bij het bepalen van een beoordeling in het rapport. Daarbij is de toets slechts een onderdeel van de totstandkoming van de beoordeling. Het dagelijks functioneren in de klas weegt hierbij zwaarder. Wilt u echter wat meer over de toetsen weten en bent u benieuwd naar de resultaten, dan kunt u altijd naar de leerkracht gaan en hierover vragen stellen. De leerkracht kan de resultaten van uw kind laten zien en uitleg geven over de uitslag.
zoek