hier bent u:  Onderwijs » Overige vakken

Overige vakken

Wereldoriëntatie en erfgoededucatie

Alles wat mensen maken of bedenken, bewaren of onthouden en nalaten of doorvertellen, kan erfgoed genoemd worden. Erfgoed is ingedeeld in drie gebieden: het eigen erfgoed: de culturele en historische bagage van het kinfd zelf, erfgoed in de omgeving en het erfgoed van iedereen. Tijdens de wereldoriënterende vakken en thema's komt dit uitgebreid aan bod.
In de groepen 1 t/m 4 komen thema's aan de orde waarvan de inhoud een voorwaarde vormt voor het methodisch onderwijs vanaf groep 5. 

In de groepen 5 t/m 8 werken wij met de volgende methodes:
Aardrijkskunde: Geobas
Geschiedenis: Wijzer door de tijd
Biologie: Schooltv programma's en de filmpjes op Beeldbank
Alle in de Wet op het Primair Onderwijs genoemde kerndoelen, waaronder oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd, worden behandeld.
 

Verkeer

We willen de kinderen een houding en vaardigheden bijbrengen die noodzakelijk zijn om als voetganger of fietser aan het verkeer deel te kunnen nemen. In de groepen 1/2 komt verkeer aan bod tijdens kringgesprekken en het werken met thema's en projecten. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode Klaar...Over! In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen.
 

Engels

Hiermee willen we bereiken dat de kinderen een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van het leren van een vreemde taal. Een communicatieve benadering is hierbij van belang. We gebruiken in de groepen 7 en 8 de methode Take it easy.
 

Cultuureducatie

Cultuur is een breed en allesomvattend begrip. Dagelijks komen niet alleen volwassenen, maar ook kinderen in aanraking met cultuur. Zij horen muziek, lezen boeken en kijken tv, soms hangt er kunst aan de muur. Bovendien is onze omgeving vormgegeven door ontwerpers en architecten, nu en honderden jaren geleden. Vaak zijn wij als volwassenen ons hier niet van bewust, laat staan dat wij dat van kinderen kunnen verwachten. Om kinderen zich op een brede manier te laten ontwikkelen is een cultureel aanbod in het basisonderwijs van groot belang (theater, muziek, dans, audiovisueel, beeldend werken, poëzie en literatuur). We willen bereiken dat de kinderen tijdens hun schoolloopbaan regelmatig in aanraking komen met verschillende kunstvormen. De interne coördinator cultuureducatie voor onze school is Kees Mensink.
 

Projecten

Twee keer per jaar houden we als school een gezamenlijk project. We kiezen als team een onderwerp dat de kinderen en ons aanspreekt en gaan daar vervolgens over brainstormen. Het project kan een gemeenschappelijk begin en/of een gemeenschappelijke afsluiting hebben. De vorm waarin dit gebeurt is altijd verschillend.
 

Muziek

Dit jaar hebben wij een vakleerkracht voor muziekonderwijs. Het accent in de lessen ligt vooral op het samen zingen, spelen en bewegen op muziek. Er wordt ook regelmatig gewerkt met muziekinstrumenten. Aandacht is er voor maat en ritme en verschillende muzikale tegenstellingen. Luisteren naar muziek is een onderdeel dat ook regelmatig aan de orde komt.
 

Beeldende vorming

Hierbij gaat het erom het kind in contact te brengen met zoveel mogelijk terreinen die de mogelijkheid in zich hebben tot creatieve uitingen te komen.
 

Handvaardigheid/Textiele werkvormen

De leerlingen maken zowel figuratieve als non-figuratieve werkstukken. De zeggingskracht wordt verhoogd door het op juiste wijze combineren van materiaal, techniek en beeldaspecten. De lessen worden door de groepsleerkracht verzorgd, eventueel met behulp van ouders.
 

Tekenen

We maken een onderscheid tussen cursorisch tekenonderwijs en vrij tekenonderwijs. In het cursorisch tekenonderwijs ligt de nadruk op de opbouw van de lessen, in het vrije tekenonderwijs op de persoonlijke toepassing hiervan.
 

Bewegingsonderwijs

Hierbij willen we dat de kinderen kunnen deelnemen aan verschillende bewegingssituaties, dat ze zelf bewegingsmogelijkheden uitproberen en dat ze in staat zijn bewegingssituaties op gang te houden. 
In de groepen 1/2 verzorgt de groepsleerkracht de lessen bewegingsonderwijs in de speelzaal en/of buiten.
Aan de school zijn twee vakleerkrachten gymnastiek verbonden. Deze verzorgen in de groepen 3 t/m 8 één les in de week.
De leerlingen van groep 3 hebben één keer in de week gymnastiek in de gymzaal aan de Dr. Schaepmanlaan. Bewegingsonderwijs vindt verder plaats in de speelzaal en/of buiten.
De groepen 4 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiekles aan de Dr. Schaepmanlaan.

Judo
Maandelijks hebben de kinderen ook een judoles deze wordt verzorgd door Sander van der Hoek van Judoschool van der Hoek. De lessen worden eenmaal per maand gegeven op woensdag. U kunt in de kalender zien wanneer welke groep judo heeft.
Judo is een contactsport. Kinderen leren elkaar aan te raken, maar leren er op te vertrouwen dat ze met respect elkaar blijven benaderen. Wij vinden het belangrijk om hier tijdens de judolessen aandacht aan te besteden ter ondersteuning van de Kanjertraining.
Voor meer informatie zie onze website: https://www.stvitusschool.nl/nieuws/judo
Voor meer informatie over de gymkleding, zie het kopje Informatie - bewegingsonderwijs.
Voor meer informatie over Judoschool van der Hoek zie hun eigen website: https://judoschoolvanderhoek.nl/index.html
 

Huiswerk

Vanaf groep 7 wordt er structureel huiswerk gegeven dat verder uitgebreid wordt in groep 8.
 
zoek