Agenda

Schooltijden

Voor de groepen 1/2 gelden de volgende schooltijden

Ochtend:
Inloop: 08.20 tot 08.30 uur.
Start lessen: 08.30 uur tot 12.00 uur
De woensdagochtend: 08.30 uur tot 12.15 uur

Middag:
Inloop: 12.50 tot 13.00 uur.
Start lessen: 13.00 uur tot 15.00 uur
Vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij.

 

Voor de groepen 3 tot en met groep 8 gelden de volgende schooltijden

Ochtend:
Inloop: 08.20 tot 08.30 uur.
Start lessen: 08.30 uur tot 12.00 uur
De woensdagochtend: 08.30 uur tot 12.15 uur

Middag:
Inloop: 12.50 tot 13.00 uur.
Start lessen: 13.00 uur tot 15.00 uur

Het speelkwartier voor de groepen 3 t/m 8 valt tussen 10.15 uur en 10.45 uur. De kinderen van de groepen 1/2 hebben naast de gebruikelijke woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij. Met deze indeling wordt de verplichte onderwijstijd behaald. Het is van groot belang voor het onderwijs aan de kinderen en de rust in de school, dat alle kinderen op tijd op school komen. Voor alle kinderen is er van 08.20 uur tot 08.30 uur een inlooptijd. Dat betekent dat u de kinderen vanaf 8.20 uur naar school en in de klas kunt brengen. Er is vanaf dan ook toezicht in de klas.

Bij feesten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Witte Donderdag hanteert de school soms een andere eindtijd. Kijkt u daarvoor goed op de kalender. U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim voor 8.20 uur telefonisch door te geven. Vanaf 8.00 uur is de school telefonisch bereikbaar. De leerkrachten beginnen ’s morgens en ’s middags op tijd. Het werkt storend als kinderen te laat komen. In de onderbouw worden de ouders aangesproken op het te laat komen, in de bovenbouw worden de kinderen zelf aangesproken.

Korte pauze

Halverwege de ochtend is er een korte pauze in het lesrooster ingepast. Veel kinderen hebben op dat moment behoefte aan een tussendoortje. U kunt uw kind een beker melk of fruit meegeven. Wij adviseren alleen gezonde hapjes en geen snoep!

Verjaardagen

Wilt u uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes zoveel mogelijk buiten de school verzorgen? Dit voorkomt teleurstelling voor kinderen die geen uitnodiging krijgen.

Uitdelen op school is voor alle kinderen een belangrijk onderdeel van hun feest. U kunt zich voorstellen dat wij een voorkeur hebben voor een gezonde traktatie. Dus liever geen snoep en zeker geen lollies.

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakantieregeling

In verband met de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s. In elk van deze regio’s begint en eindigt de zomervakantie op een verschillende datum. Deze datum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De overige vakanties mag elke school na overleg met de Medezeggenschapsraad zelf vaststellen. Onze school in ingedeeld in regio Noord. Voor het schooljaar 2020/2021 ziet het vakantierooster van onze school er als volgt uit:

Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie:  20 februari t/m 28 februari
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus
 
De studiedagen en andere vrije dagen komend schooljaar zijn:
 
7 t/m 9 oktober: Studie 3-daagse (aansluitend herfstvakantie)
15 + 16 februari: Studie 2-daagse
24 maart: Studiedag 
2 april: Goede Vrijdag
5 april: Tweede Paasdag
14 april: Studiedag
13 mei: Hemelvaartsdag 
14 mei: Vrije dag na Hemelvaartsdag
24 mei: Tweede Pinksterdag
28 + 29 juni: Studie 2-daagse
9 juli: Laatste schooldag, middag vrij

Het schooljaar 2020-2021 duurt ruim een week langer dan het afgelopen schooljaar, we gaan met regio noord namelijk van de eerste naar de tweede vakantie-regioweek. Daardoor hebben we meer studiedagen dan voorheen. Deze hebben we hard nodig, omdat we schooljaar 2020-2021 3 periodes hebben waarin we Citotoetsen afnemen i.p.v. twee, nl in september, februari en juni. We willen na de toetsen goed kijken zodat we weten wat de vervolgacties moeten zijn. Daarvoor analyseren we de toetsen per kind en kijken wat het kind nodig heeft in de volgende periode. Door corona verwachten we dat er nog wel hiaten zijn in de leerstof en die willen we goed aanpakken, zodat alle kinderen volgend schooljaar weer op niveau presteren en alle achterstanden zijn weggewerkt. De studiedagen hebben we zoveel mogelijk geclusterd. Dat is én fijn voor de leerkrachten (zij hebben nu meer tijd om goede analyses en groepsplannen te maken), maar het is ook fijn voor u. Deze studiedagen zijn namelijk vaak gekoppeld aan een vakantie of aan een weekend, zodat u makkelijker op (mini)vakantie kunt met uw gezin of een uitstapje kunt maken op rustige dagen naar een pretpark. 

Verlofregeling

De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Extra vrije dagen buiten de gebruikelijke dagen voor jubilea, bruiloften en begafenissen, kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven de school buiten de vakanties te verzuimen. Indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient dit minimaal zes weken van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. Verlof is in ieder geval niet toegestaan in de laatste week voor de zomervakantie en in de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. We vragen u bezoeken aan dokter en tandart buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Elk verzuim wordt door de school geregistreerd!

TSO

Het overblijven op school – Tussenschoolse Opvang (TSO)

Vier dagen per week kunnen leerlingen van onze school gebruik maken van de TSO. Groep 1 en 2 op maandag, dinsdag en donderdag. En groep 3 tot en met 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De school heeft kinderopvang Philippo ingehuurd om de TSO te coördineren. Een professionele coördinator van Philippo is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de TSO en geeft leiding aan een overblijfteam van ongeveer 20 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen ouders van school die regelmatig getraind worden en waarvan een aantal een EHBO certificaat heeft. Met een professionele leiding, goed opgeleide vrijwilligers en duidelijke regels bieden wij een veilige en gezellige tussenschoolse opvang.

Alle kinderen lunchen in de klas onder begeleiding van de getrainde TSO-vrijwilligers. De kinderen uit groep 1 en 2 spelen tijdens het overblijven op het achterplein. De groepen 3 tot en met 8 spelen op het schoolplein.

Om 12:50 uur gaan alle kinderen weer naar binnen. Op dit tijdstip neemt het schoolteam het toezicht over en mogen ook de kinderen die thuis zijn gaan eten weer op het schoolplein komen. Als er binnen gespeeld wordt vanwege het slechte weer, zijn er per groep diverse materialen beschikbaar om de kinderen te vermaken. Het gaat hierbij om o.a. knutselmateriaal, boeken/tijdschriften, spelletjes en activiteiten in de speelzaal.

Inschrijven, aan- en afmelden

Iedere leerling die wil overblijven moet zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

1.  Overblijven op vaste dagen – €2,50 per keer.

Als u hiervoor kiest is per week duidelijk wanneer uw kind aan de TSO deelneemt. Bij uw aanmelding geeft u aan op welke dagen u van de TSO gebruik wilt maken. U betaalt dan iedere maand standaard het bedrag conform het aantal dagen van uw contract. Wijzigingen in het contract zijn alleen per maand mogelijk, per e-mail gestuurd naar tso@kinderopvangphilippo.nl Ook als uw kind een keer niet kan komen naar de TSO, kunt u naar dit adres een email sturen. Afmelden heeft geen gevolg voor de hoogte van de factuur. Maakt u in een maand incidenteel gebruik van een extra dag, dan betaalt u het incidentele tarief voor die extra dag.

 2. Incidenteel overblijven – €3,50 per keer, mits één dag van tevoren uiterlijk 17:00 uur aangemeld via de mail.

Als u uw kind niet op vaste dagen aan de TSO wilt laten deelnemen, maar wel af en toe gebruik wilt maken van de TSO, kunt u voor deze mogelijkheid kiezen. U dient uw kind minimaal 1 dag van te voren, voor 17:00 uur aan te melden via tso@kinderopvangphilippo.nl

 

3. Last minute overblijven – €5,- per keer, als een kind pas wordt aangemeld op de dag dat hij/zij overblijft.

Als u uw kind op het laatste moment wilt laten overblijven is dit wel mogelijk, maar wordt een ander tarief gehanteerd. Als er op het laatste moment extra inschrijvingen zijn voor de TSO moeten er meer mensen ingezet worden. Omdat het dan meestal om professionele krachten van Philippo gaat zijn de kosten hiervoor hoger. Last minute aanmelden kan via tso@kinderopvangphilippo.nl. Wanneer een kind helemaal niet van tevoren via mail wordt aangemeld geldt tevens dit tarief.

Uw factuur ontvangt u per maand. Er zijn twee betalingsmogelijkheden:

1. U machtigt de school om de kosten automatisch af te schrijven van uw rekening (de school heeft hier een voorkeur voor).

2. U betaalt aan de hand van de toegezonden factuur; er wordt dan wel €1,- in rekening gebracht per factuur voor administratie- en bankkosten.

Als uw kind ziek is, belt u dat door aan de school en meldt u het aan de TSO door een mail te sturen naar: tso@kinderopvangphilippo.nl.

Is uw kind al ingeschreven bij de TSO in het vorige schooljaar, dan hoeft u voor het nieuwe schooljaar niet opnieuw in te schrijven. De TSO neemt de nieuwe groepsindeling met de bijbehorende namen van de leerlingen over van de school. Wilt u wijzigingen aanbrengen in persoonlijke gegevens, bankrekeninggegevens bij automatische incasso of de keuzemogelijkheid ‘vast’ of ‘incidenteel’, dan is het invullen van een mutatieformulier noodzakelijk. Dit formulier kunt u samen met het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier op de website van de St. Vitusschool (https://www.stvitusschool.nl/formulieren/) vinden.

Het is mogelijk om TSO-vrijwilliger te worden op de St. Vitusschool. U ontvangt hiervoor €10,- per keer, met een maximum van €150,- per maand belasting vrij (maximaal €1500,- per jaar conform de wettelijke regels).

Voor meer informatie over het overblijven op de St. Vitusschool kunt u contact opnemen met Philippo: 035-6984851.

BSO

Vanaf 1 augustus 2007 zijn alle basisscholen bij wet verplicht buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daarom vragen. Met deze verplichting beoogt de wet een betere afstemming tussen school en buitenschoolse opvang te bereiken. Hierdoor is het voor werkende ouders makkelijker om zorg en arbeid te combineren. Buitenschoolse opvang omvat opvang vóór en na schooltijd, alsook tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen ( o.a. studiedagen). De wet verplicht de scholen niet om ieder individueel kind op te (laten) vangen, maar verlangt wel een duidelijke inzet van de school om voldoende opvangcapaciteit mee te werken. 

Het bestuur en directie hebben op basis van uw reactie besloten om de buitenschoolse opvang uit te besteden. Hiertoe is met SKBNM een convenant afgesloten. Voor verdere informatie zie: www.skbnm.nl. Daarnaast hebben we sinds 2011 een samenwerking met kinderopvangorganisatie Philippo. Philippo heeft de voormalige pastorie naast de St. Vituskerk gekocht met als doel hele dagopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden aan kinderen tot en met 12 jaar. Voor verdere informatie zie: www.kinderopvangphilippo.nl

Wat betekent dit voor u?

Als u dit schooljaar om buitenschoolse opvang vraagt, verwijst de school u naar de SKBNM of naar Philippo. U regelt zelf de inschrijving van uw kind(eren). Is uw kind al ingeschreven, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Ouders moeten de kosten van de opvang zelf betalen, maar kunnen via de Belastingdienst een tegemoetkoming hierin aanvragen. Een aantal kinderen van de school maakt gebruik van de naschoolse opvang.

Adressen voor de naschoolse opvang zijn:

Philippo

Brinklaan 117

1404 GB Bussum

tel. 035-6984851

Tiens (vanaf 10,5 jaar)

Herenstraat 6a

1404 HD Bussum

tel. 035-6981229

Sport BSO ’t Honk (vanaf 7 jaar)

Voormeulenweg 24b

1402 TL Bussum

tel. 035-6931510

Talamander

Minister Talmalaan 2

1402 RW Bussum

tel. 035-6926699

Koningskinderen

Lambertus Hortensiuslaan 15

1412 PV Naarden

tel. 035-6910300

Activiteiten

Tijdens het hele jaar vinden in alle groepen twee soorten activiteiten plaats.
Binnenschoolse activiteiten zijn activiteiten die worden georganiseerd binnen schooltijd. Voorbeelden zijn: sportdag, jaarlijks terugkerende feesten, excursies, schoolreisje of buitendag, kamp groep 8 etc. 
Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: sporttoernooien (bijv. voetbal, handbal) en de avondvierdaagse. 

U wordt van deze activiteiten tijdig op de hoogte gesteld. Om deze activiteiten in goede banen te leiden is de hulp van ouders onontbeerlijk. De regels voor de ondersteunende activiteiten van ouders, zullen per activiteit verschillen. Deze regels worden door de betreffende werkgroep opgesteld en u meegedeeld door een lid van de werkgroep of de verantwoordelijke leerkracht. Bij het uitvoeren van bovenstaande activiteiten vallen de meewerkende ouders onder de WA-verzekering van de school. Er zal regelmatig een beroep worden gedaan op uw medewerking. Veel is uiteraard in het belang van uw eigen kind!

Verlengde schooldag

Ook dit schooljaar zullen er in het kader van de verlengde schooldag een aantal activiteiten worden opgezet voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Bij aanvang van een nieuwe periode van activiteiten zullen betreffende leerlingen de nodige informatie ontvangen van de Stichting Versa, die voor de uitvoering van het project zorgt.