Informatie

Snel naar

Schooltijden

Voor de groepen 1/2 gelden de volgende schooltijden

Ochtend:
Inloop: 08.20 tot 08.30 uur.
Start lessen: 08.30 uur tot 12.00 uur
De woensdagochtend: 08.30 uur tot 12.15 uur

Middag:
Inloop: 12.50 tot 13.00 uur.
Start lessen: 13.00 uur tot 15.00 uur
Vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij.

Voor de groepen 3 tot en met groep 8 gelden de volgende schooltijden

Ochtend:
Inloop: 08.20 tot 08.30 uur.
Start lessen: 08.30 uur tot 12.00 uur
De woensdagochtend: 08.30 uur tot 12.15 uur

Middag:
Inloop: 12.50 tot 13.00 uur.
Start lessen: 13.00 uur tot 15.00 uur

Het speelkwartier voor de groepen 3 t/m 8 valt tussen 10.00 uur en 11.00 uur. De kinderen van de groepen 1/2 hebben naast de gebruikelijke woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij. Met deze indeling wordt de verplichte onderwijstijd behaald. Het is van groot belang voor het onderwijs aan de kinderen en de rust in de school, dat alle kinderen op tijd op school komen. Voor alle kinderen is er van 08.20 uur tot 08.30 uur een inlooptijd. Dat betekent dat u de kinderen vanaf 8.20 uur naar school en in de klas kunt brengen. Er is vanaf dan ook toezicht in de klas.

Bij feesten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Witte Donderdag hanteert de school soms een andere eindtijd. Kijkt u daarvoor goed op de kalender in de Parro App. U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim voor 8.20 uur telefonisch door te geven. Vanaf 8.00 uur is de school telefonisch bereikbaar. U kunt ook via de Parro App een ziekte melding doen voor uw kind. De leerkrachten beginnen ’s morgens en ’s middags op tijd. Het werkt storend als kinderen te laat komen. In de onderbouw worden de ouders aangesproken op het te laat komen, in de bovenbouw worden de kinderen zelf aangesproken.

Schoolregels

Er mag met zachte ballen gevoetbald worden op het plein. De kinderen mogen niet over het hek. Het is verboden te fietsen op de speelplaats. De fietsjes van de kinderen van de groepen 1/2 krijgen een veilig plaatsje bij het voormalige broederhuis. De fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 worden in de fietsenstalling gezet achter op de speelplaats. De regels over het naar binnen gaan worden in de klas met de leerlingen besproken. Ouders krijgen die te horen tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Er staan verschillende prullenbakken over de speelplaats verspreid waar al het afval in moet. Er mag dus niets op de speelplaats terecht komen. Aan het eind van de schooldag horen de kapstokken leeg te zijn. Jassen, gymtassen, overblijftassen etc. moeten dan mee naar huis. Alleen de judopakken in de judotas mogen blijven hangen. Help uw kind hierbij door het hierop te attenderen. Onze voorraad gevonden voorwerpen groeit gestaag.
 

Mobiele telefoons

De mobiele telefoon is niet meer uit onze samenleving weg te denken. In de afgelopen jaren is het mobieltje ook onze St. Vitusschool binnengeslopen. Dit vraagt om beleid en afspraken. Mobiele telefoons mogen onder schooltijd en in de pauzes niet worden gebruikt. Kinderen mogen pas om 12.00 uur of om 15.00 uur als zij het schoolplein verlaten bellen/appen/sms-en. Onder schooltijd, in de pauzes en tijdens de overblijf, is het gebruik van de mobiele telefoon zonder toestemming van de leerkracht en/of overblijfkracht niet toegestaan.
 

Foto’s en filmen

Wij maken veelvuldig foto’s van schoolactiviteiten. Deze worden ook op de website geplaatst. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw kind wordt gefotografeerd of gefilmd wordt, kunt u dit aangeven in de Parro App. Ouders die willen filmen in de klas moeten daarvoor toestemming vragen aan de leerkracht.
 

Sociale veiligheid

Wij besteden op school aandacht aan sociale veiligheid, onder andere door rust te creëren en door op een juiste manier met elkaar om te gaan. 
Dit gaan we doen door een aantal afspraken in te voeren. Deze afspraken worden gekozen door de leerlingen en leerkrachten. Onze school heeft namelijk een leerlingenraad. Die bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
De leerlingenraad o.l.v. Linda Hendriks komt samen om te spreken over zaken die in school en op het schoolplein voor verbetering vatbaar zijn. Vervolgens worden dan verbeterpunten met de leerlingen en de leerkrachten besproken. 

De eerste gezamenlijk gekozen afspraak is: op de gang fluister ik en doe ik rustig.

Deze afspraak geldt voor iedereen tussen 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur. Dus leerlingen, leerkrachten en ouders zijn op die momenten rustig, waardoor er in de school fijn en goed gewerkt kan worden.

De tweede gezamenlijk gekozen afspraak is: Ik ben zuinig op de spullen van mijzelf en van een ander.

Deze afspraak houdt in dat we zuinig zijn op bijvoorbeeld onze schoolspullen, ons buitenspeelmateriaal, eigen spullen van de kinderen, maar ook zuinig zijn op het milieu. Dit proberen wij door het papierverbruik te verminderen en het scheiden van afval.

De derde gezamenlijk gekozen afspraak is: Ik ben vriendelijk voor een ander.

Dit lijkt voor de hand liggend, maar is dat niet altijd. Soms is het gewoon lastig om vriendelijk te zijn of vriendelijk te blijven. Als je echter vriendelijk bent voor een ander vormt dat de basis voor goed met elkaar omgaan.  Vandaar dus!

Activiteiten

Tijdens het hele jaar vinden in alle groepen twee soorten activiteiten plaats.
Binnenschoolse activiteiten zijn activiteiten die worden georganiseerd binnen schooltijd. Voorbeelden zijn: sportdag, jaarlijks terugkerende feesten, excursies, schoolreisje of buitendag, kamp groep 8 etc. 
Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: sporttoernooien (bijv. voetbal, handbal) en de avondvierdaagse. 

U wordt van deze activiteiten tijdig op de hoogte gesteld. Om deze activiteiten in goede banen te leiden is de hulp van ouders onontbeerlijk. De regels voor de ondersteunende activiteiten van ouders, zullen per activiteit verschillen. Deze regels worden door de betreffende werkgroep opgesteld en u meegedeeld door een lid van de werkgroep of de verantwoordelijke leerkracht. Bij het uitvoeren van bovenstaande activiteiten vallen de meewerkende ouders onder de WA-verzekering van de school. Er zal regelmatig een beroep worden gedaan op uw medewerking. Veel is uiteraard in het belang van uw eigen kind!

Bewegingsonderwijs: gymkleding

Gymkleding
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 zijn gymschoenen gewenst. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is gymkleding en gymschoenen verplicht.
Als gymkleding adviseren wij:
– voor de jongens: een sportbroekje/een T-shirt
– voor de meisjes: een sportbroekje/een T-shirt of een gympakje

De gymschoenen mogen overigens niet buiten gedragen zijn. In de gymzaal aan de Dr. Schaepmanlaan kunnen de kinderen zich na de gymles wassen. Naast de gymkleding zijn een washand en een handdoek onmisbaar!

Alle kinderen vanaf groep 5 hebben voor de judolessen een judopak in bruikleen. Deze hangt op school en wordt in de vakanties thuis gewassen.

Bibliotheek

Onze school heeft een goede samenwerking met de centrale bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen. Wij zijn daar op vaste momenten in het jaar welkom, zodat de groepen boeken kunnen lenen van de jeugdafdeling.

Naast het lenen en lezen van boeken, raken de kinderen ook vertrouwd met het computer- opzoeksysteem, CD-i en Internet. Het is voor alle groepen ook mogelijk om een wisselcollectie te lenen. Voor een groot schoolproject levert de bibliotheek altijd boeken, dvd’s, etc.

De boekencollectie op school is in vergelijking met de bibliotheek natuurlijk beperkt. Daarom kan ieder kind in de bibliotheek boeken lenen om te lezen of om ze te gebruiken bij het maken van werkstukken. Lezen is voor kinderen erg leerzaam. Een leuk boek lezen is en blijft een feest. Lid zijn is voor kinderen gratis.

BSO

Vanaf 1 augustus 2007 zijn alle basisscholen bij wet verplicht buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daarom vragen. Met deze verplichting beoogt de wet een betere afstemming tussen school en buitenschoolse opvang te bereiken. Hierdoor is het voor werkende ouders makkelijker om zorg en arbeid te combineren. Buitenschoolse opvang omvat opvang vóór en na schooltijd, alsook tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen ( o.a. studiedagen). De wet verplicht de scholen niet om ieder individueel kind op te (laten) vangen, maar verlangt wel een duidelijke inzet van de school om voldoende opvangcapaciteit mee te werken.

Het bestuur en directie hebben op basis van uw reactie besloten om de buitenschoolse opvang uit te besteden. Hiertoe is met SKBNM een convenant afgesloten. Voor verdere informatie zie: www.skbnm.nl. Daarnaast hebben we sinds 2011 een samenwerking met kinderopvangorganisatie Philippo. Philippo heeft de voormalige pastorie naast de St. Vituskerk gekocht met als doel hele dagopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden aan kinderen tot en met 12 jaar. Voor verdere informatie zie: www.kinderopvangphilippo.nl.

Wat betekent dit voor u?

Als u dit schooljaar om buitenschoolse opvang vraagt, verwijst de school u naar de SKBNM of naar Philippo. U regelt zelf de inschrijving van uw kind(eren). Is uw kind al ingeschreven, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Ouders moeten de kosten van de opvang zelf betalen, maar kunnen via de Belastingdienst een tegemoetkoming hierin aanvragen. Een aantal kinderen van de school maakt gebruik van de naschoolse opvang.

Adressen voor de naschoolse opvang zijn:

Helden Opvang

Brinklaan 117

1404 GB Bussum

tel. 035-6984851

Tiens (vanaf 10,5 jaar)

Herenstraat 6a

1404 HD Bussum

tel. 035-6981229

Sport BSO ’t Honk (vanaf 7 jaar)

Voormeulenweg 24b

1402 TL Bussum

tel. 035-6931510

Talamander

Minister Talmalaan 2

1402 RW Bussum

tel. 035-6926699

Koningskinderen

Lambertus Hortensiuslaan 15

1412 PV Naarden

tel. 035-6910300

Gescheiden ouders

Het is van belang dat de school op de hoogte is van een scheiding. Inzake scheiding van ouders stelt de school zich neutraal op. Ouders die gescheiden zijn, hebben in principe recht op dezelfde informatie. We gaan er van uit dat de ouder die belast is met de zorg de andere ouder informeert. In dat geval kunnen zij beiden naar informatieavonden, ouderavonden, rapportgesprekken e.d. komen.
Schoolgids, kalender en nieuwsbrieven staan ook op onze website. Er wordt geen informatie verstrekt als de school meent dat dit strijdig is met het belang van het kind.

Inzameling oud-papier en plastic

Elke schooldag kan oud papier gedeponeerd worden in de daartoe bestemde blauwe rolcontainers. Het plastic afval wordt samen met de kinderen gescheiden ingezameld.

Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek (JGGV)

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst.

Groep 2

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de doktersassistente. Zij weegt en meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of een kind extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Groep 7

Ook in groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien en horen. Wanneer er naar aanleiding van dit onderzoek extra aandacht nodig is voor een kind, kan een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen.

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij Jeugd en Gezin terecht.

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedadvies

Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij de Jeugd en Gezin. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden, Opvoeden zo hou je het leuk en Comminuceren met je puber.

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht. Ook kinderen uit andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Bereikbaarheid

Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 6926350. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl

Korte pauze

Halverwege de ochtend is er een korte pauze in het lesrooster ingepast. Veel kinderen hebben op dat moment behoefte aan een tussendoortje. U kunt uw kind een beker melk of fruit meegeven. Wij adviseren alleen gezonde hapjes en geen snoep!

Luizenbeleid

Het is belangrijk dat u uw kind regelmatig op hoofdluis controleert (bijvoorbeeld na een vakantie). Wij adviseren alle ouders om standaard een fles luizenshampoo en een luizenkam in huis te hebben. In het geval dat u bij uw kind luizen constateert, start dan gelijk met de behandeling en stuur een bericht aan de leerkracht. Dan kan de leerkracht de andere ouders inlichten en kunnen we hopelijk een epidemie voorkomen. 

Ouderbijdrage

Ook de St. Vitusschool kent kosten die niet door de overheid worden vergoed. Met name geldt dit voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse en alle sportevenementen. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De St. Vitusschool streeft ernaar om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden.

Voor het schooljaar 2023-2024 geldt het volgende bedrag:
Per kind: €55,00

Het verzoek tot betaling wordt in het begin van het schooljaar toegestuurd: rekeningnummer NL64INGB0009016473 t.n.v. Stichting Katholiek Onderwijs Bussum en Omstreken.

Tevens is er de mogelijkheid om extra geld over te maken. Deze extra inkomsten zullen worden gebruikt om speciale wensen te kunnen realiseren, zoals het aanschaffen van extra buitenspelmateriaal en dergelijke.

Oudercontacten

Ouders vertrouwen de zorg van hun kinderen aan de leerkrachten toe. Samen zijn en voelen wij ons verantwoordelijk. Dit vraagt om overleg. Goede contacten tussen ouders en leerkrachten zijn dus erg belangrijk. Leerkrachten zijn daarom een kwartier voor schooltijd op school aanwezig.

Daarnaast organiseert iedere groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van zijn of haar groep. Voor de nieuwe ouders van de leerlingen in groep 1 is er in januari nog een informatieavond. Ook zijn er begin van het schooljaar startgesprekken.
Doel van deze avonden is o.a.:

  • het kennismaken met de groepsleerkracht en andere ouders
  • het geven van informatie over de leerstof
  • het doornemen van praktische zaken

Verder maken wij als school gebruik van de Parro App. Hiermee communiceren wij met ouders:

  • ouders ontvangen mededelingen per groep
  • activiteiten worden in een agenda bijgehouden
  • ouders en leerkrachten kunnen elkaar berichten sturen
  • oudergesprekken worden via de Parro App ingepland
  • U kunt uw kind ziek melden of een dokter/tandarts afspraak doorgeven.

U wordt ook op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Deze verschijnt elke eerste maandag van de maand. U vindt de nieuwbrieven ook op de website.

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakantieregeling

In verband met de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s. In elk van deze regio’s begint en eindigt de zomervakantie op een verschillende datum. Deze datum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De overige vakanties mag elke school na overleg met de Medezeggenschapsraad zelf vaststellen. Onze school in ingedeeld in regio Noord. Voor het schooljaar 2023/2024 ziet het vakantierooster van onze school er als volgt uit:

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie: 22 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei
Junivakantie: 22 juni t/m 30 juni
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september
De studiedagen en andere vrije dagen komend schooljaar zijn:
19 en 20 oktober: studiedagen (aansluitend herfstvakantie)
15 en 16 februari: studiedagen (aansluitend voorjaarsvakantie)
29 maart: Goede Vrijdag

1 april: Tweede Paasdag

9 mei: Hemelvaartsdag
10 mei: vrije dag na Hemelvaartsdag
29 mei: Tweede Pinksterdag
24, 25 en 26 juni en aansluitend 2 vrije dagen (dus de hele week zijn de kinderen vrij: junivakantie)
19 juli: studiedag, dus start zomervakantie 2024

TSO

Het overblijven op school – Tussenschoolse Opvang (TSO)

Vier dagen per week kunnen leerlingen van onze school gebruik maken van de TSO. Groep 1 en 2 op maandag, dinsdag en donderdag. En groep 3 tot en met 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Er is een overblijfteam van ongeveer 20 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen ouders van school die regelmatig getraind worden en waarvan een aantal een EHBO certificaat heeft. Met een professionele leiding, goed opgeleide vrijwilligers en duidelijke regels bieden wij een veilige en gezellige tussenschoolse opvang.

Alle kinderen lunchen in de klas onder begeleiding van de getrainde TSO-vrijwilligers. De kinderen uit groep 1, 2 en 3 spelen tijdens het overblijven op het achterplein. De groepen 4 tot en met 8 spelen op het schoolplein.

Om 12:50 uur gaan alle kinderen weer naar binnen. Op dit tijdstip neemt het schoolteam het toezicht over en mogen ook de kinderen die thuis zijn gaan eten weer op het schoolplein komen. Als er binnen gespeeld wordt vanwege het slechte weer, zijn er per groep diverse materialen beschikbaar om de kinderen te vermaken. Het gaat hierbij om o.a. knutselmateriaal, boeken/tijdschriften, spelletjes en activiteiten in de speelzaal.

Inschrijven, aan- en afmelden

Iedere leerling die wil overblijven moet zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

1.  Overblijven op vaste dagen – €2,50 per keer.

Als u hiervoor kiest is per week duidelijk wanneer uw kind aan de TSO deelneemt. Bij uw aanmelding geeft u aan op welke dagen u van de TSO gebruik wilt maken. U betaalt dan iedere maand standaard het bedrag conform het aantal dagen van uw contract. Wijzigingen in het contract zijn alleen per maand mogelijk, per e-mail gestuurd naar marjondries@stvitusschool.nl. Ook als uw kind een keer niet kan komen naar de TSO, kunt u naar dit adres een email sturen. Afmelden heeft geen gevolg voor de hoogte van de factuur. Maakt u in een maand incidenteel gebruik van een extra dag, dan betaalt u het incidentele tarief voor die extra dag.

 2. Incidenteel overblijven – €3,50 per keer, mits één dag van tevoren uiterlijk 17:00 uur aangemeld via de mail.

Als u uw kind niet op vaste dagen aan de TSO wilt laten deelnemen, maar wel af en toe gebruik wilt maken van de TSO, kunt u voor deze mogelijkheid kiezen. U dient uw kind minimaal 1 dag van te voren, voor 17:00 uur aan te melden via marjondries@stvitusschool.nl

 

3. Last minute overblijven – €5,- per keer, als een kind pas wordt aangemeld op de dag dat hij/zij overblijft.

Als u uw kind op het laatste moment wilt laten overblijven is dit wel mogelijk, maar wordt een ander tarief gehanteerd. Als er op het laatste moment extra inschrijvingen zijn voor de TSO moeten er meer mensen ingezet worden. Omdat het dan meestal om professionele krachten gaat zijn de kosten hiervoor hoger. Last minute aanmelden kan via marjondries@stvitusschool.nl.. Wanneer een kind helemaal niet van tevoren via mail wordt aangemeld geldt tevens dit tarief.

Uw factuur ontvangt u per maand. Er zijn twee betalingsmogelijkheden:

1. U machtigt de school om de kosten automatisch af te schrijven van uw rekening (de school heeft hier een voorkeur voor).

2. U betaalt aan de hand van de toegezonden factuur; er wordt dan wel €1,- in rekening gebracht per factuur voor administratie- en bankkosten.

Het is mogelijk om TSO-vrijwilliger te worden op de St. Vitusschool. U ontvangt hiervoor €11,- per keer, met een maximum van €190,- per maand belasting vrij (maximaal €1900,- per jaar conform de wettelijke regels).

Voor meer informatie over het overblijven op de St. Vitusschool kunt u contact opnemen met Marjon Dries, de directeur van de school.

Verjaardagen

Wilt u uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes zoveel mogelijk buiten de school verzorgen? Dit voorkomt teleurstelling voor kinderen die geen uitnodiging krijgen.

Uitdelen op school is voor alle kinderen een belangrijk onderdeel van hun feest. U kunt zich voorstellen dat wij een voorkeur hebben voor een gezonde traktatie. Dus liever geen snoep en zeker geen lollies.

Verlofregeling

De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Extra vrije dagen buiten de gebruikelijke dagen voor jubilea, bruiloften en begafenissen, kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven de school buiten de vakanties te verzuimen. Indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient dit minimaal zes weken van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. Verlof is in ieder geval niet toegestaan in de laatste week voor de zomervakantie en in de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. We vragen u bezoeken aan dokter en tandarts buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Elk verzuim wordt door de school geregistreerd!