Organisatie

Onze organisatie

De St. Vitusschool is een zelfstandige school, een zg. eenpitter. De dagelijkse leiding is in handen van het  Management Team. De directeur van de school is Marjon Dries. Het schoolbestuur bestaat uit ouders.
Voor meer informatie kijkt u hieronder of stuurt u een mail naar info@stvitusschool.nl

Directie

Het management van de school bestaat uit Marjon Dries en Mieke Last.

Marjon Dries

Mieke Last

Team

Naast het management beschikt onze school over part-time en full-time groepsleerkrachten. Onze school heeft ook een part-time vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, een intern begeleider, een remedial teacher en een conciërge. In de gang van de school hangt deze poster met de namen en foto’s van al ons personeel. Eind oktober komt de schoolfotograaf weer. Dan zullen we de vernieuwde versie weer op onze website plaatsen.

Groepsbezetting school 2021-2022

 

Groep: Leerkracht(en):
1/2  A
Poezenmand
Juf Ashley Heyliger (ma t/m vrij).
1/2  W/M
Berenbos
Juf Wil Bos (ma en di + om de woensdag),
Juf Marieke van Slooten (om de woensdag, do en vrij).
3 M/P Juf Marieke van Slooten (ma)
Juf Priscilla Bos (di t/m vrij).
3 M/C Juf Marjolijn Weiler (ma t/m woe)
Juf Chantal Veldkamp (ma, woe, do en vrij).
4 M/M Juf Maaike van den Hamer (ma, do en vrij),
Juf Marjolein Bausch (di, woe, vrij),
5/6 L/H Juf Linda Hendriks (ma, di, vrij),
Juf Hetty Koster (woe en do).
6 J/A Juf Jacqueline Davidse (ma t/m woe), 
Juf Annemarie van Woensel (do en vrij).
7 J Juf Jasmijn Osinga (ma t/m vrij).
7 J/M Juf Jenny van Kampen (ma, di, do en vrij), 
Juf Mieke Last (woe).
8 V/N Juf Veronique Swiggers (ma en di),
Juf Nicole Boswijk (woe, do en vrij).

 

Overige functies :

Directrice: Juf Marjon Dries (di t/m vr)
Adjunct directrice: Juf Mieke Last (ma t/m do)
Intern begeleider: Juf Cynthia Klumper (di, vrij en ma/woe afwisselend)
Remedial teacher: Juf Ivonne van Geelen (di t/m do),
Juf Annemarie van Woensel (ma en woe), 
Juf Hetty Koster (ma ochtend en di ochtend),
Meester Hans Koster (woe en do).
Onderwijsassistent: Juf Maaike van Laarhoven (ma t/m do) in groep 4.
Bewegingsonderwijs: Juf Carolina Fredes (ma ochtend),
Meester Ranny van Zijtveld (ma middag en vrij)
Conciërge: Meneer Mohamed Kadraoui (ma t/m woe, do- en vrijochtend)
Administratief medewerker: Juf Riet Langeweg (ma ochtend)
Kinderfysiotherapeut:
Compacten & verrijking (rekentijger/Somplextra): Juf Linda Hendriks (do)
Juf Veronique Swiggers (vrij)
Plusgroep: Juf Mariska van Dijk (ma)
Spaans: Juf Maria Teresa Paz (do)
Muziek: Juf Jet Mineur (do)
Judo: Meester Björn Dorresteijn (woe)
Schoonmaak: Meneer John Koel (ma t/m vrij)

 

Stagiaires

Naast de bekende gezichten van de vast aan de school verbonden leerkrachten, zult u in onze school regelmatig nieuwe gezichten zien: studenten die een opleiding volgen aan een PABO. Onze school heeft een samenwerkingsverband met de Marnix Academie in Utrecht. Dit houdt in dat wij een opleidingsschool zijn voor PABO-studenten. Zij zullen voor een korte of langere periode stage lopen. Ook zijn er soms studenten van de opleiding klassen/onderwijsassistent of middelbare scholieren die een maatschappelijk stage vervullen. De St. Vitusschool is een erkend leerbedrijf voor MBO-studenten.

Bestuur

De St. Vitusschool heeft een stichtingsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en wordt gevormd door ouders. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Drie leden vormen het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. De andere leden zijn toezichthouders. Jaarlijks houdt het bestuur zich daarom met enkele vaste onderwerpen bezig zoals financiën, onderwijs, ICT, PR, huisvesting, het overblijven, personeel en communicatie. Daarnaast is er aandacht voor enkele specifieke onderwerpen, die per jaar en door de actualiteit worden bepaald.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u mailen naar:
bestuur@stvitusschool.nl

Yvonne de Leeuw
Voorzitter

Michael van Zomeren
Secretaris

Elselien Zelle
Penningmeester

Marjon Kah
Toezichthouder

Jakobien Vos
Toezichthouder

Onze ouderraad

Als u een kind op de St. Vitusschool heeft, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad.
In de organisatie van de school is de ouderraad ook een adviserend orgaan voor het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden (ouders). De ouderraad vergadert een keer in de zes weken, waarbij ook een lid van de directie en van het team aanwezig is.
De vergaderingen zijn openbaar en iedere geïnteresseerde ouder is welkom. U kunt agendapunten inbrengen waarvan u vindt dat die besproken of uitgevoerd moeten worden. Ideeën zijn altijd welkom. Samen met de leerkrachten organiseert en ondersteunt de ouderraad alle activiteiten in en om de school. Denk aan de Sinterklaas- en Kerstviering, het Carnaval, de sportdagen, de toernooien, de avondvierdaagse, buitendagen en schoolreisjes. De ouderraad financiert deze activiteiten en zorgt voor de benodigde in- en aankopen. Ook organiseert de ouderraad het Zomerfeest. Deze activiteiten worden niet uit de ouderbijdrage betaald, maar moeten kostendekkend zijn.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u mailen naar:
ouderraad@stvitusschool.nl

Huidige ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit de volgende personen:

Mieke Last

Danielle Jansen

Katarzyna Horst

Stefanie Buhr

Joyce Luier

Julia Mertens

Rianne van den Berg

Nanda Kreuning

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is o.a. bepaald dat op iedere basisschool leerkrachten en ouders inspraak hebben in alle aangelegenheden die de school betreffen. Deze inspraak moet gerealiseerd worden door een Medezeggenschapsraad (MR). De wet Medezeggenschap op scholen (WMS) beschrijft die aangelegenheden waarover de MR instemmings- of adviesrecht heeft. De MR heeft het schoolbestuur als voornaamste gesprekspartner. Onze MR bestaat uit zes leden en kent een personeels- en oudergeleding. Uit elke geleding zitten drie personen in de MR. De leden hebben zitting voor een periode van twee jaar.
 

De huidige Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen namens het team:

Ivonne van Geelen

Marjolijn Weiler

Nicole Boswijk

De huidige Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen namens de ouders:

Janine Remiëns
Voorzitter

Martin Brandt

Harmen Dijs

Het medezeggenschapsreglement is voor een ieder ter inzage. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Tijdens de team- en ouderraadsvergaderingen worden MR-vergaderingen en besluiten besproken.
Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u mailen naar:
mr@stvitusschool.nl

Verslagen MR vergaderingen

Klik op de volgende links op de verslagen te bekijken:
– Verslag 18 mei 2021

– Verslag 29 juni 2021

– Verslag 14 september 2021

 

Verzekeringen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Onderweg naar en van school, maar ook op school kan er met uw kind of door uw kind van alles gebeuren. In eerste instantie dient u dan uw eigen WA- verzekering aan te spreken om eventuele schade vergoed te krijgen. Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, brillen enz. zijn niet via school verzekerd. Mochten er dus tijdens het verblijf op school dergelijke voorwerpen zoek of beschadigd raken, dan is de school daarvoor niet aansprakelijk. U doet er dus verstandig aan om in ieder geval op de dagen dat uw kind gymnastiek heeft, horloges, kettingen e.d. thuis te laten. Het in bewaring geven bij een leerkracht betekent niet dat de school aansprakelijk gesteld kan worden in geval van beschadigen of zoek raken.

Hoe te handelen bij klachten/opmerkingen?

Wij willen voor alle duidelijkheid aangeven welke weg(en) u kunt bewandelen indien u klachten of opmerkingen heeft. In de eerste plaats kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Gaat het om zaken die verder gaan dan de klas van uw kind, of vindt u dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u terecht bij de directrice. Gaat het om zaken die te maken hebben met de ouderraad, bijvoorbeeld over de besteding van de ouderbijdragen of de organisatie van activiteiten, dan kunt u terecht bij de ouderraad.

Krijgt u onvoldoende gehoor, dan kunt u ook terecht bij het bestuur. De wet verplicht het bestuur een klachtenregeling vast te stellen. Het bestuur maakt gebruik van de regeling van Verus. De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht nergens terecht kan.

Als u ondanks alles toch het gevoel heeft dat uw klacht niet naar behoren is opgelost kunt u uw klacht voor een objectief onderzoek ook voorleggen aan de klachtencommissie van Verus.

Landelijke klachtencommissie van de vereniging van Katholiek en Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 3925 508
Website: https://www.gcbo.nl

Interne en externe vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn er voor u en de kinderen.
De vertrouwenspersonen zijn; juf Cynthia Klumper en juf Marjolijn Weiler.

Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich voor aan de kinderen van groep 5 t/m 8. De vertrouwenspersonen luisteren, geven informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn per mail te bereiken.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht. Dit is mevrouw E. van Lamoen. Zij is te bereiken op: ermavanlamoen@bepz.nl.
 

Vertrouwensinspecteur

Ernstige klachten die vallen binnen categorieën van ongewenste omgangsvormen kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur (meld- en aangifteplicht). Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur:

Centraal meldpunt:
Tel. 0900 – 111 3 111, op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Vacatures

Wij zoeken voor de kinderen van onze fijne school:

  • Een leerkracht die bij ziekte of afwezigheid van een van de teamleden wil invallen in groep 1-8.
  • Een TSO medewerker, omdat steeds meer kinderen van de tussenschoolse opvang gebruik maken. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Interesse? Mail naar marjondries@stvitusschool.nl, of bel tussen 8.30 uur en 17.00 uur naar: 035-6939582.