Onze school

Snel naar

Waar onze school voor staat

De St. Vitusschool is een stabiele kwaliteitsschool waar leerlingen al jaren op rij aantoonbaar goede resultaten halen die ruim boven de ondergrens van de inspectie liggen. Bij de beoordeling van RTL 4 in 2020 kreeg de school het mooie rapportcijfer 7.9. Daar zijn we best trots op, want we waren daarmee in Bussum één van de hoogste scorende scholen.

Bestuursvisie voor de schoolplanperiode 2020-2024

Gedurende het schooljaar 2018-2019 heeft het schoolbestuur een nieuwe visie voor de komende vier jaar ontwikkeld. Het bestuur ziet erop toe dat de visie wordt vertaald in concreet schoolbeleid en evalueert de voortgang en resultaten ervan continu met de schooldirectie.

De visie bestaat uit vier onderdelen:

1. Wij stellen het kind centraal door:

 • Kinderen van en met elkaar te laten leren
 • experimentgericht en onderzoekend te leren aansluitend bij de belevingswereld.
 • zonder af te dingen op het fundamentele belang van taal en rekenen

Wat er toe leidt dat onze kinderen:

 • continu verbeteren
 • veranderingsbekwaam en veranderingsbereid zijn
 • hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen
 • fouten mogen maken / mogen vallen en opstaan
 • probleemoplossend en samenwerkend leren

Zodat we gekend worden als een school die de kinderen adequaat voorbereidt op de 21e eeuw en die tevens focust op de basisvaardigheden rekenen en taal.

2. Wij laten onze leerlingen aantoonbaar groeien door:

 • de kinderen te volgen aan de hand van de leeropbrengsten en de observaties van de leerkrachten (HGW)
 • het onderwijsaanbod aan te passen aan de capaciteiten van het kind aan de hand van de kaders die de wet stelt
 • te werken met vaardigheidsscores
 • door de kanjertrainingen

Wat er toe leidt dat:

 

 • de ontwikkeling van ieder kind altijd inzichtelijk is
 • de ontwikkeling van de kinderen onderling vergelijkbaar is
 • ieder kind individueel wordt gevolgd en begeleid
 • we trends kunnen onderkennen
  • Zodat we gekend worden als een school waar ieder kind altijd aantoonbaar groeit en tot ontwikkeling wordt gebracht (naar de capaciteiten die het kind heeft).

  3. Wij zijn een duurzame school door:

  • de kinderen bewust te maken van de menselijke invloed op het milieu
  • de kinderen te leren dat er een balans is tussen geven en nemen
  • verdraagzaamheid te propageren
  • aandacht te geven aan correcte omgangsvormen

  Wat er toe leidt dat de kinderen:

  • prudent omgaan met het milieu
  • voor elkaar open staan, elkaar respecteren, elkaar ruimte en aandacht geven
  • sociale interacties waarderen

  Zodat we gekend worden als een school waar de menselijke maat gekoesterd wordt, en waar onze kinderen leren dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel, waarop zij invloed uitoefenen en dat invloed op hen heeft.

  4. Onze school is toekomstgericht door:

  • onze leerkrachten te stimuleren continu te leren, nieuwsgierig te zijn en te onderzoeken
  • modern onderwijs te bieden met een stevig basisfundament waarbij de nadruk wordt gelegd op rekenen en taalvaardigheid
  • onze leerlingen te leren hoe ze moeten leren (dit laatste is specifiek verankerd in het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen)
  • probleemoplossend en projectmatig werken te onderwijzen

  Wat er toe leidt dat de kinderen:

  • hun basisvaardigheden goed ontwikkelen en deze automatisch toepassen
  • zowel goed samen als goed zelfstandig kunnen werken

  Zodat we gekend worden als een school die de kinderen goed voorbereidt op het vervolgonderwijs.

  Aannamebeleid

  Aanmelden van nieuwe leerlingen

  Ouders die niet bekend zijn met de school kunnen de site van de school bezoeken, waar ook de schoolgids te vinden is.

  Op afspraak vindt er een gesprek plaats waarin de ouders verder worden geïnformeerd en een rondleiding krijgen door de school. Daarna kunnen zij hun kind door het invullen van het aanmeldingsformulier aanmelden. Voordat de leerling naar school komt, krijgt hij/zij een uitnodiging van de betreffende leerkracht om enkele keren een kijkje te nemen in de toekomstige klas. Kinderen die in augustus jarig zijn, mogen direct aan het begin van het schooljaar beginnen.
   

  Voor plaatsing van kinderen geldt de volgende procedure:

  • ouders lezen de schoolgids.
  • hierna wordt er een intakegesprek met de ouders gevoerd waarin gevraagd wordt naar:
   – gegevens van de laatste toetsen van een leerlingvolgsysteem
   – sociaal-emotionele ontwikkeling
   – extra zorg (bij advies voor speciaal onderwijs wordt gezamenlijk gezocht naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband)
   – medische gegevens
   – contact ouders-school
  • vervolgens wordt er door de intern begeleider (IB-er) telefonisch contact opgenomen met de huidige school, hierbij wordt naar dezelfde gegevens geïnformeerd als tijdens het intakegesprek met de ouders
  • met de betrokken leerkracht en de IB-er wordt de plaatsing besproken: hierbij wordt gelet op de groepssamenstelling, aantal zorgleerlingen, e.d.
  • totdat tot plaatsing wordt besloten worden er geen toezeggingen aan de ouders worden gedaan.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjon Dries directrice van de school of Mieke Last adjunct directrice. Zij zijn te bereiken op school of per mail: marjondries@stvitusschool.nl of miekelast@stvitusschool.nl.

  De resultaten van het onderwijs

  Belangrijker dan toetsuitslagen is naar onze mening de zorg om voor elke leerling een goede aansluiting op een school voor voortgezet onderwijs te garanderen. Met name gaat het dan om een type van voortgezet onderwijs dat past bij de vermogens van de leerling. Daarin ligt de waarde van ons onderwijs. Om tegemoet te komen aan de vraag naar informatie over de resultaten van ons onderwijs worden gedurende de hele schoolperiode de resultaten van de leerlingen getoetst en bijgehouden middels het leerlingvolgsysteem van het Cito. In groep 8 van de St. Vitusschool wordt jaarlijks de Centrale eindtoets Primair Onderwijs afgenomen. Toetsing vindt plaats op onderdelen van de vakgebieden Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en informatieverwerking. Uit de gegevens van de afgelopen jaren blijkt dat de gemiddelde prestaties van de leerlingen op onze school boven het niveau liggen van de gemiddelde prestaties van scholen met een vergelijkbaare leerlingpopulatie elders in het land. De individuele standaardscores van de eindtoets van het Cito gaan van 500 tot en met 550. Hieronder vindt u de gemiddelde standaardscores van de afgelopen jaren met daarbij de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

  De gemiddelde score in 2016 was 536,5
  De uitstroom VMBO: 17, VMBO/HAVO: 5, HAVO: 11, VWO: 7.

  De gemiddelde score in 2017 was 537
  De uitstroom VMBO: 16, VMBO/HAVO: 4, HAVO: 10, HAVO/VWO: 2, VWO: 8.

  De gemiddelde score in 2018 was 537,9
  De uitstroom VMBO: 15, VMBO/HAVO:2, HAVO/VWO: 13

  De gemiddelde score in 2019 was 540,2
  De uitstroom VMBO: 20, VMBO/HAVO: 7, HAVO/VWO: 14

  Het voortgezet onderwijs

  Voor elk kind komt het moment dat het de basisschool verlaat en dat er gekozen moet worden voor een schooltype van voortgezet onderwijs. Dit is vanzelfsprekend een heel belangrijk moment, zowel voor het kind als voor de ouders. Tijdens het eerste oudergesprek in groep 8 wordt al van gedachten gewisseld over mogelijke vervolgrichtingen na de basisschool. Begin januari vindt er vervolgens voor deze groep een algemene ouderavond plaats. Op deze avond wordt er o.a. iets verteld over de aanmeldingsprocedure bij het voortgezet onderwijs en de Cito-toets. 

  Eind januari vindt er uitvoerig overleg plaats met de individuele ouders, waarbij de groepsleerkracht de ouders een advies meegeeft betreffende een mogelijke schoolkeuze. Dit advies speelt bij de aanname van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een doorslaggevende rol. 

  Uiteindelijk kiezen de ouders zelf een school voor hun kind en melden zij hun kind aan op de school van hun keuze. Als hulpmiddel bij de schoolkeuze kunnen de ouders gebruik maken van de Gooise Gids die in groep 8 aan de kinderen wordt meegegeven. In deze gids staan alle scholen voor voortgezet onderwijs vermeld inclusief hun informatieavonden en open dagen.

  ICT: Digiborden, computers

  De school beschikt over een uitgebreid netwerk waarop in elk klaslokaal computers en chromebooks zijn aangesloten. Hierop kunnen de leerlingen werken met verschillende oefen- en herhalingsprogramma’s. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de specifieke behoeften van individuele leerlingen. In alle klaslokalen hangt een digitaal schoolbord en in alle kleutergroepen een touchscreen.

  Op onze school is Jasmijn Osinga de ICT coördinator. 

  Sinds enige jaren heeft het team een protocol opgesteld voor email- en internetgebruik. Ook wordt daarin omschreven hoe wij omgaan met sociale media. We erkennen het belang hiervan, maar willen wel het e.e.a. afbakenen. 

  Levensbeschouwelijke identiteit

  De St. Vitusschool is een katholieke school. Binnen ons onderwijs willen wij dan ook een christelijke inspiratie tot uitdrukking brengen. De morele ontwikkeling is een proces dat een leven lang duurt en dat op onze school ruime aandacht krijgt. We werken aan een balans tussen de vrijheid van het individu en een samenleving, die niet kan bestaan zonder een basis van gemeenschappelijk gedragen waarden en normen.

  Vanuit de ervaringswereld krijgen de kinderen:

  • de waarde van intense ervaringen
  • het geloof als een persoonlijke levenshouding
  • respect voor anderen
  • oog voor de zwakkeren in de samenleving
  • bijbelverhalen
  • meer kennis over de betekenis van de christelijke feestdagen.

  Er is tevens aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Wij maken gebruik van de methode Trefwoord. Bij deze methode hoort een scheurkalender. Iedere dag is er kort aandacht voor de thematiek van elk projectdeel. Ook vinden er regelmatig catechesevieringen plaats.

  Omvang van de school

  De St. Vitusschool omvat in het schooljaar 2022-2023 tien groepen. Ieder jaar wordt op 1 oktober het aantal leerlingen geteld. Dit is een landelijke teldatum. Dit is voor alle scholen verplicht. De gegevens gaan naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2021 bedroeg 229. U begrijpt dat er na deze datum ook leerlingen bijkomen en afgaan door tussentijds vertrek, en doordat de leerlingen van groep 8 de school verlaten.
   

  DE GROEPEN ZIJN ALS VOLGT INGEDEELD:

  • 2 groepen 1/2
  • 1 groep 3
  • 2 groepen 4
  • 1 groep 5
  • 1 groep 6/7
  • 1 groep 7
  • 2 groepen 8

  Plaatsingsregeling

  De St.Vitusschool streeft naar een gevarieerde schoolbevolking met ouders en kinderen vanuit verschillende sociale en culturele achtergronden.

  Bij plaatsing van aangemelde leerlingen voor groep 1  worden leerlingen van wie al een broertje of zusje op de St. Vitusschool is ingeschreven direct geplaatst.

  Ouders krijgen bericht van plaatsing als zij op het inschrijfformulier aangeven dat hun kind niet op een andere school staat ingeschreven.

  Positie St. Vitusschool binnen de gemeente

  Bussum (onderdeel van de gemeente Gooise Meren) heeft ruim 30.000 inwoners.
  Er zijn in totaal 10 basisscholen in Bussum: één openbare, twee protestants-christelijke, drie katholieke waarvan één montessorischool, en vier bijzonder neutrale waarvan één montessorischool en één vrije school. De St. Vitusschool is een katholieke basisschool gelegen in het centrum van het dorp. Dat de school een duidelijke buurtfunctie heeft komt tot uitdrukking in het aantal leerlingen met een niet-katholieke achtergrond. Verder wordt het schoolplein ook na schooltijd gebruikt als speelplein voor kinderen uit de buurt en stelt de school ruimtes ter beschikking aan verschillende lokale verenigingen.
  Vanwege de centrale ligging kent onze school geen afgebakend voedingsgebied. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Bussum.

  Toelating basisonderwijs

  Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Zodra een kind vijf is geworden, is het leerplichtig, dat wil zeggen dat het naar school moet en wel op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Als een kind vier jaar is, is het niet leerplichtig. De ouders zijn verantwoordelijk voor het navolgen van de leerplichtwet. Om aan de school te wennen mogen kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden gedurende ten hoogste zes ochtenden, als gast worden toegelaten. Dit in overleg met de betreffende leerkracht van groep 1/2. Na acht jaar basisschool stromen de leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben, mogen langer op de basisschool blijven, maar aan het eind van het schooljaar waarin een kind veertien is geworden, moet het de basisschool verlaten hebben.

  Veiligheid

  We streven ernaar dat onze school niet alleen een plaats is waar het kind zich thuis voelt en zich goed kan ontwikkelen, maar ook de veiligheid neemt een belangrijke plaats in op onze school. Er vinden jaarlijks minimaal twee ontruimingsoefeningen plaats.

  In het schoolteam hebben we drie gediplomeerde EHBO’ers. Ook de andere teamleden zijn geschoold op het gebied van BedrijfsHulpVerlening (BHV) en reanimatie bij kinderen. De kinderen van groep 8 doen mee aan jeugd EHBO.
  De BHV’ers van onze school zijn Nicole Boswijk en Veronique Swiggers.