Onze school

Snel naar

Onze missie

De St. Vitusschool biedt ta(a)lrijke groeikansen voor ieder kind.

Onze visie

De St. Vitusschool is een buurtschool met een katholieke identiteit. Wij zijn een school voor iedereen waarin ruimte is voor ieders overtuiging. Als onderdeel van onze multiculturele (school)omgeving stimuleren we het burgerschap van onze leerlingen, zodat zij uitgroeien tot betrokken, weerbare en zelfstandige inwoners van onze wereld. 

Daartoe leveren we onderwijs dat gegeven wordt in een rijke, uitdagende en veilige omgeving. We stemmen af op onze leerlingen waar nodig en dagen ze – samen met ouders – uit om tot optimale groei te komen; persoonlijk en didactisch.

We zijn een ta(a)lrijke-school. Taal is dé sleutel om de wereld om je heen beter te begrijpen. Door onze focus op taal en communicatie zorgen we ervoor dat leerlingen en ouders zich gezien en gehoord voelen en verbinden we iedereen op en om onze school met elkaar. 

Onze visie kent 3 pijlers:  onderwijs, het team en financieel.

klik hier voor de uitwerking van onze visie.

Jaarverslagen

Aannamebeleid

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Ouders die niet bekend zijn met de school kunnen de site van de school bezoeken, waar ook de schoolgids te vinden is.

Op afspraak vindt er een gesprek plaats waarin de ouders verder worden geïnformeerd en een rondleiding krijgen door de school. Daarna kunnen zij hun kind door het invullen van het aanmeldingsformulier aanmelden. Voordat de leerling naar school komt, krijgt hij/zij een uitnodiging van de betreffende leerkracht om enkele keren een kijkje te nemen in de toekomstige klas. Kinderen die in augustus jarig zijn, mogen direct aan het begin van het schooljaar beginnen.
 

Voor plaatsing van kinderen geldt de volgende procedure:

 • ouders lezen de schoolgids.
 • hierna wordt er een intakegesprek met de ouders gevoerd waarin gevraagd wordt naar:
  – gegevens van de laatste toetsen van een leerlingvolgsysteem
  – sociaal-emotionele ontwikkeling
  – extra zorg (bij advies voor speciaal onderwijs wordt gezamenlijk gezocht naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband)
  – medische gegevens
  – contact ouders-school
 • vervolgens wordt er door de intern begeleider (IB-er) telefonisch contact opgenomen met de huidige school, hierbij wordt naar dezelfde gegevens geïnformeerd als tijdens het intakegesprek met de ouders
 • met de betrokken leerkracht en de IB-er wordt de plaatsing besproken: hierbij wordt gelet op de groepssamenstelling, aantal zorgleerlingen, e.d.
 • totdat tot plaatsing wordt besloten worden er geen toezeggingen aan de ouders worden gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjon Dries directrice van de school of Mieke Last adjunct directrice. Zij zijn te bereiken op school of per mail: marjondries@stvitusschool.nl of miekelast@stvitusschool.nl.

De resultaten van het onderwijs

Belangrijker dan toetsuitslagen is naar onze mening de zorg om voor elke leerling een goede aansluiting op een school voor voortgezet onderwijs te garanderen. Met name gaat het dan om een type van voortgezet onderwijs dat past bij de vermogens van de leerling. Daarin ligt de waarde van ons onderwijs. Om tegemoet te komen aan de vraag naar informatie over de resultaten van ons onderwijs worden gedurende de hele schoolperiode de resultaten van de leerlingen getoetst en bijgehouden middels het leerlingvolgsysteem van het Cito. In groep 8 van de St. Vitusschool wordt jaarlijks de Centrale eindtoets Primair Onderwijs afgenomen. Toetsing vindt plaats op onderdelen van de vakgebieden Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en informatieverwerking. Uit de gegevens van de afgelopen jaren blijkt dat de gemiddelde prestaties van de leerlingen op onze school boven het niveau liggen van de gemiddelde prestaties van scholen met een vergelijkbaare leerlingpopulatie elders in het land. De individuele standaardscores van de eindtoets van het Cito gaan van 500 tot en met 550. Hieronder vindt u de gemiddelde standaardscores van de afgelopen jaren met daarbij de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

In 2020 was er vanwege de coronacrisis geen Centrale eindtoets afgenomen.
De uitstroom VMBO: 11, VMBO/HAVO: 17, HAVO: 10, HAVO/VWO: 7.

De gemiddelde score in 2021 was 532,5
De uitstroom VMBO: 6, VMBO/HAVO: 13, HAVO: 6, HAVO/VWO: 6.

De gemiddelde score in 2022 was 535,5
De uitstroom VMBO: 4, VMBO/HAVO: 15, HAVO: 2, HAVO/VWO: 8.

De gemiddelde score in 2023 was 530,6
De uitstroom VMBO: 17, VMBO/HAVO: 12, HAVO: 6, HAVO/VWO: 7.

Het voortgezet onderwijs

Voor elk kind komt het moment dat het de basisschool verlaat en dat er gekozen moet worden voor een schooltype van voortgezet onderwijs. Dit is vanzelfsprekend een heel belangrijk moment, zowel voor het kind als voor de ouders. Tijdens het eerste oudergesprek in groep 8 wordt al van gedachten gewisseld over mogelijke vervolgrichtingen na de basisschool. Begin januari vindt er vervolgens voor deze groep een algemene ouderavond plaats. Op deze avond wordt er o.a. iets verteld over de aanmeldingsprocedure bij het voortgezet onderwijs en de Cito-toets. 

Eind januari vindt er uitvoerig overleg plaats met de individuele ouders, waarbij de groepsleerkracht de ouders een advies meegeeft betreffende een mogelijke schoolkeuze. Dit advies speelt bij de aanname van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een doorslaggevende rol. 

Uiteindelijk kiezen de ouders zelf een school voor hun kind en melden zij hun kind aan op de school van hun keuze. Als hulpmiddel bij de schoolkeuze kunnen de ouders gebruik maken van de Gooise Gids die in groep 8 aan de kinderen wordt meegegeven. In deze gids staan alle scholen voor voortgezet onderwijs vermeld inclusief hun informatieavonden en open dagen.

ICT: Digiborden, computers

De school beschikt over een uitgebreid netwerk waarop in elk klaslokaal computers en chromebooks zijn aangesloten. Hierop kunnen de leerlingen werken met verschillende oefen- en herhalingsprogramma’s. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de specifieke behoeften van individuele leerlingen. In alle klaslokalen hangt een digitaal schoolbord en in alle kleutergroepen een touchscreen.

Op onze school is Jasmijn Osinga de ICT coördinator. 

Sinds enige jaren heeft het team een protocol opgesteld voor email- en internetgebruik. Ook wordt daarin omschreven hoe wij omgaan met sociale media. We erkennen het belang hiervan, maar willen wel het e.e.a. afbakenen. 

Levensbeschouwelijke identiteit

De St. Vitusschool is een katholieke school. Binnen ons onderwijs willen wij dan ook een christelijke inspiratie tot uitdrukking brengen. De morele ontwikkeling is een proces dat een leven lang duurt en dat op onze school ruime aandacht krijgt. We werken aan een balans tussen de vrijheid van het individu en een samenleving, die niet kan bestaan zonder een basis van gemeenschappelijk gedragen waarden en normen.

Vanuit de ervaringswereld krijgen de kinderen:

 • de waarde van intense ervaringen
 • het geloof als een persoonlijke levenshouding
 • respect voor anderen
 • oog voor de zwakkeren in de samenleving
 • bijbelverhalen
 • meer kennis over de betekenis van de christelijke feestdagen.

Er is tevens aandacht voor de overige wereldgodsdiensten. Wij maken gebruik van de methode Trefwoord. Bij deze methode hoort een scheurkalender. Iedere dag is er kort aandacht voor de thematiek van elk projectdeel. Ook vinden er regelmatig catechesevieringen plaats.

Omvang van de school

De St. Vitusschool omvat in het schooljaar 2022-2023 tien groepen. Ieder jaar wordt op 1 oktober het aantal leerlingen geteld. Dit is een landelijke teldatum. Dit is voor alle scholen verplicht. De gegevens gaan naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2021 bedroeg 229. U begrijpt dat er na deze datum ook leerlingen bijkomen en afgaan door tussentijds vertrek, en doordat de leerlingen van groep 8 de school verlaten.
 

DE GROEPEN ZIJN ALS VOLGT INGEDEELD:

 • 2 groepen 1/2
 • 1 groep 3
 • 1 groep 4/5
 • 1 groep 5
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7/8
 • 1 groep 8

Plaatsingsregeling

De St.Vitusschool streeft naar een gevarieerde schoolbevolking met ouders en kinderen vanuit verschillende sociale en culturele achtergronden.

Bij plaatsing van aangemelde leerlingen voor groep 1  worden leerlingen van wie al een broertje of zusje op de St. Vitusschool is ingeschreven direct geplaatst.

Ouders krijgen bericht van plaatsing als zij op het inschrijfformulier aangeven dat hun kind niet op een andere school staat ingeschreven.

Positie St. Vitusschool binnen de gemeente

Bussum (onderdeel van de gemeente Gooise Meren) heeft ruim 30.000 inwoners.
Er zijn in totaal 10 basisscholen in Bussum: één openbare, twee protestants-christelijke, drie katholieke waarvan één montessorischool, en vier bijzonder neutrale waarvan één montessorischool en één vrije school. De St. Vitusschool is een katholieke basisschool gelegen in het centrum van het dorp. Dat de school een duidelijke buurtfunctie heeft komt tot uitdrukking in het aantal leerlingen met een niet-katholieke achtergrond. Verder wordt het schoolplein ook na schooltijd gebruikt als speelplein voor kinderen uit de buurt en stelt de school ruimtes ter beschikking aan verschillende lokale verenigingen.
Vanwege de centrale ligging kent onze school geen afgebakend voedingsgebied. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Bussum.

Toelating basisonderwijs

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Zodra een kind vijf is geworden, is het leerplichtig, dat wil zeggen dat het naar school moet en wel op de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Als een kind vier jaar is, is het niet leerplichtig. De ouders zijn verantwoordelijk voor het navolgen van de leerplichtwet. Om aan de school te wennen mogen kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden gedurende ten hoogste zes ochtenden, als gast worden toegelaten. Dit in overleg met de betreffende leerkracht van groep 1/2. Na acht jaar basisschool stromen de leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben, mogen langer op de basisschool blijven, maar aan het eind van het schooljaar waarin een kind veertien is geworden, moet het de basisschool verlaten hebben.

Veiligheid

We streven ernaar dat onze school niet alleen een plaats is waar het kind zich thuis voelt en zich goed kan ontwikkelen, maar ook de veiligheid neemt een belangrijke plaats in op onze school. Er vinden jaarlijks minimaal twee ontruimingsoefeningen plaats.

In het schoolteam hebben we drie gediplomeerde EHBO’ers. Ook de andere teamleden zijn geschoold op het gebied van BedrijfsHulpVerlening (BHV) en reanimatie bij kinderen. De kinderen van groep 8 doen mee aan jeugd EHBO.
De BHV’ers van onze school zijn Nicole Boswijk en Veronique Swiggers.